بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


همايش ها

 1. پنجمين كنگرهء اپيدميولوژي ايران اپيدميولوژي و عدالت در سلامت جامعه، 16 تا 18 مهر 1387، سنندج - ایران
 2. دهمين همايش ملي بهداشت محيط، 8 تا 10 آبان 1386، همدان - ایران
 3. اولين كنفرانس فناوري نانو در محيط زيست، 2 تا 3 اسفند 1385، اصفهان - ایران
 4. اولين همايش دانشجويي فناوري نانو - دانشگاه تربيت مدرس، 30 بهمن تا 2 اسفند 1385، تهران - ایران
 5. اولين كنگره ملي محيط زيست، شغل و سرطان در ايران، 6 تا 8 خرداد 1385، تهران - ایران
 6. هشتمين همايش ملي بهداشت محيط، 17 تا 19 آبان 1384، تهران - ایران
 7. هفتمين همايش ملي بهداشت محيط، 24 تا 26 شهريور 1383، شهركرد - ایران
 8. سومين همايش ملي توسعه ي كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده ي بهينه از كود و سم در كشاورزي، 2 تا 4 اسفند 1382، كرج - ایران
 9. ششمين همايش كشوري بهداشت محيط، 30 مهر تا 2 آبان 1382، مازندران - ایران
 10. پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان، 25 مهر تا 1 آبان 1382، تهران - ایران
 11. اولين گنگره كشوري آلودگي هوا، 1 مهر 1382، تهران - ایران
 12. چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط، 15 تا 17 آبان 1380، يزد - ایران
 13. سومين همايش كشوري بهداشت محيط، 10 تا 12 آبان 1379، كرمان - ایران
 14. دومين همايش فضاي سبز منطقه اي، 1 فروردين 1379، اهواز - ایران
 15. كنفرانس مديريت آب و فاضلاب در كشورهاي آسيايي، 11 تا 13 اسفند 1376، تهران - ایران
 16. Asian Conference on Water and Wastewater Management, 2-4 March 1998, Tehran-IRAN
 17. دومين سمينار مشترك آب و فاضلاب ايران و آلمان، 3 تا 5 مهر 1375، تهران - ایران
 18. سمينار لوله هاي آزبست سيمان و كاربرد آن در تامين آب آشاميدني، 29 تا 30 آبان 1372، - ایران
 19. اولين سمينار بازيافت و تبديل مواد، 1 فروردين 1371، تهران - ایران
 20. سومين سمينار فاضلابهاي صنعتي، 25 تا 27 شهريور 1370، تهران - ایران
 21. سمينار فاضلابهاي صنعتي، 18 تا 20 شهريور 1363، - ایران

بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است