بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


محمد باقر ميران زاده برگشت به فهرست پژوهشگران
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
گروه: بهداشت محيط
درجه تحصيلي: Ph.D
رشته تحصيلي: بهداشت محيط
رتبه علمي: دانشيار
اي ميل:بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است