بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


محمد رضا رضايي مفرد برگشت به فهرست پژوهشگران
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
گروه: بهداشت محيط
درجه تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: بهداشت محيط
رتبه علمي: مربي
اي ميل:بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است