بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


رضا نوشاد جمال برگشت به فهرست پژوهشگران
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي قزوين
گروه: بهداشت محيط
درجه تحصيلي: كارشناس ارشد
رشته تحصيلي: محيط زيست
رتبه علمي:
اي ميل:بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است