بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


عباس قليزاده برگشت به فهرست پژوهشگران
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
گروه: بهداشت حرفه اي
درجه تحصيلي: مهندس
رشته تحصيلي: بهداشت محيط
رتبه علمي: مربي
اي ميل:بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است