بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


محمدرضا حمدي برگشت به فهرست پژوهشگران
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
گروه: بهداشت محيط
درجه تحصيلي:
رشته تحصيلي:
رتبه علمي: مربي
اي ميل: hamidi-dab@yahoo.comبانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است