بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


محمد فرساد برگشت به فهرست پژوهشگران
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي يزد
گروه: بهداشت محيط
درجه تحصيلي: MSPH
رشته تحصيلي: بهداشت محيط
رتبه علمي: استاديار
اي ميل:بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است