بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


محمود محمد يان برگشت به فهرست پژوهشگران
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
گروه: بهداشت حرفه اي
درجه تحصيلي:
رشته تحصيلي:
رتبه علمي: استاديار
اي ميل:بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است