بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


# نام و نام خانوادگي
p q
دانشگاه
p q
گروه
p q
1 مسعود يونسيان دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
2 حسين علي يوسفي ريزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت حرفه اي
3 ذبيح ا... يوسفي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت محيط
4 احمد رضا يزدانبخش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
5 سكينه ورمزيار دانشگاه علوم پزشكي قزوين بهداشت حرفه اي
6 منوچهر وثوقي دانشگاه شريف، مركز تحقيقات محيط زيست
7 فروغ واعظي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
8 حميد رضا هنري دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
9 غلامرضا جا هد خانيگي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
10 مهناز نيك آئين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
11 رضا نوشاد جمال دانشگاه علوم پزشكي قزوين بهداشت محيط
12 جعفر نوري دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
13 پروين نصيري دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
14 جبرائيل نسل سراجي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
15 كاظم ندافي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
16 علي اصغر نجف پور دانشگاه علوم پزشكي مشهد بهداشت محيط
17 رامين نبي زاده دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
18 حسن نانبخش دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
19 سيمين ناصري دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
20 عبدالمهدي ميرسپاسي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
21 رويا ميرزايي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
22 محمد باقر ميران زاده دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
23 محمد امين موعودي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت حرفه اي
24 بتول موسوي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
25 حسين موحديان عطار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
26 رضا منظم اسما عيل پور دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
27 محمد منشوري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
28 معصومه مقدم ارجمند دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
29 مجيد معتمدزاده دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
30 مسعود مطلبي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
31 غلامرضا مصطفايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
32 عليرضا مصداقي نيا دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
33 محمد رضا مسعودي نژاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
34 محمد مسافري دانشگاه علوم پزشكي تبريز بهداشت محيط
35 عبدالحسين مدني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
36 امير حسين محوي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
37 ايرج محمدفام دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
38 محمود محمد يان دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت حرفه اي
39 انوشيروان محسني دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت محيط
40 ايرج محبي دانشگاه علوم پزشكي اروميه بهداشت حرفه اي
41 منيره مجلسي نصر دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
42 سيد علي متوليان دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
43 سعيد متصدي زرندي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
44 مينا مؤمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
45 رستم گلمحمدي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
46 فريده گلبابايي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
47 عليرضا كيهاني دانشگاه علوم پزشكي مشهد بهداشت محيط
48 مسلم كريمپور دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
49 حسين كاكويي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
50 مير ابوطالب كاظمي بهداشت محيط مهندس مير ابوطالب كاظمي
51 مهندس قهرماني دانشگاه علوم پزشكي اروميه بهداشت حرفه اي
52 عباس قليزاده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
53 فرشيد قرباني شهنا دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
54 محمدتقي قانعيان دانشگاه علوم پزشكي يزد بهداشت محيط
55 مهدي قاسم خواني دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
56 علي اصغر فرشاد دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت حرفه اي
57 محمد فرساد دانشگاه علوم پزشكي يزد بهداشت محيط
58 مهدي فرزاد كيا دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
59 ميترا غلامي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
60 مصطفي غفارى دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
61 احمد عليزاده دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت حرفه اي
62 حسين عليدادي دانشگاه علوم پزشكي مشهد بهداشت محيط
63 ولي عليپور دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
64 ايرج علي محمدى دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
65 ماشاءاله عقيلي نژاد دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
66 محمد جواد عصاري دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
67 ملوك عشقي قمشه اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
68 قربان عسگري دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
69 جواد عدل دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
70 ليلا عباس نژاد مود دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
71 احمد عامري دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
72 رحيم عالي ده چناري دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
73 علي طاهرى دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
74 محمدتقي صمدي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
75 عليرضا صديقي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
76 حميدرضا صابري دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
77 عصمت شهرياري دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
78 رضا شكوهي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
79 سيد جما ل الدين شاه طاهري دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت حرفه اي
80 محمدرضا سمرقندي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
81 زهره سلمليان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
82 فاطمه سلطان دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
83 مريم سعيدي نژاد دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
84 فهيمه ستاره دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
85 عليرضا ساعي فر دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
86 مهدي زارع دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
87 مسعود ريسمانچيان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت حرفه اي
88 حسين روحاني دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
89 محمد رنجبريان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
90 محمد رضا رضايي مفرد دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
91 روشنك رضايي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
92 الهه رضازاده دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
93 اصغر رزم آرا دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
94 مرضيه رخشاني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
95 عليرضا رحماني دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
96 داور خواه رباني دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
97 كاووس ديندارلو دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
98 رمضانعلي ديانتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت محيط
99 روح الله دهقاني دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
100 هادي دهقاني دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
101 عبدالعلي خمري دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
102 طاهره خليلي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
103 مهندس خلخالي دانشگاه علوم پزشكي اروميه بهداشت حرفه اي
104 حسن خرسندي دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
105 ميترا حناني دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
106 محمدرضا حمدي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
107 مير مختار حسيني دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
108 غلامرضا حسين دوست دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
109 احسان اله حبيبي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت حرفه اي
110 مهدي حاجي خياداني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
111 فضل ا... چنگاني دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
112 زهره جوادي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
113 احمد جنيدي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
114 محمدجواد جعفري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
115 حسين جباري دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
116 ايوب تركيان دانشگاه شريف، مركز تحقيقات محيط زيست
117 محمد پور مهاباديان دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
118 سيامك پور عبديان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت حرفه اي
119 بيژن بينا دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
120 عباس بهرامي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
121 عبدالرحمان بهرامي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
122 شهناز باكند دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
123 ليلا ايرانشاهي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
124 محمدمهدي امين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
125 حسن الماسي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
126 اختر افشاري دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
127 سياوش اعتمادي نژاد دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت حرفه اي
128 سيد داوود اشرفي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
129 شهلا اسيري دانشگاه علوم پزشكي گيلان
130 محمد حسن احرام پوش بهداشت حرفه‌اي بهداشت محيط
131 تيمور آقا ملايي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
132 منصور آذري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه ايبانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است