بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


# نام و نام خانوادگي
p q
دانشگاه
p q
گروه
p q
1 منصور آذري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
2 تيمور آقا ملايي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
3 محمد حسن احرام پوش بهداشت حرفه‌اي بهداشت محيط
4 شهلا اسيري دانشگاه علوم پزشكي گيلان
5 سيد داوود اشرفي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
6 سياوش اعتمادي نژاد دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت حرفه اي
7 اختر افشاري دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
8 حسن الماسي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
9 محمدمهدي امين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
10 ليلا ايرانشاهي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
11 شهناز باكند دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
12 عباس بهرامي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
13 عبدالرحمان بهرامي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
14 بيژن بينا دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
15 سيامك پور عبديان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت حرفه اي
16 محمد پور مهاباديان دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
17 ايوب تركيان دانشگاه شريف، مركز تحقيقات محيط زيست
18 حسين جباري دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
19 محمدجواد جعفري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
20 احمد جنيدي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
21 زهره جوادي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
22 فضل ا... چنگاني دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
23 مهدي حاجي خياداني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
24 احسان اله حبيبي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت حرفه اي
25 غلامرضا حسين دوست دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
26 مير مختار حسيني دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
27 محمدرضا حمدي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
28 ميترا حناني دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
29 حسن خرسندي دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
30 مهندس خلخالي دانشگاه علوم پزشكي اروميه بهداشت حرفه اي
31 طاهره خليلي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
32 عبدالعلي خمري دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
33 هادي دهقاني دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
34 روح الله دهقاني دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
35 رمضانعلي ديانتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت محيط
36 كاووس ديندارلو دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
37 داور خواه رباني دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
38 عليرضا رحماني دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
39 مرضيه رخشاني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
40 اصغر رزم آرا دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
41 الهه رضازاده دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
42 روشنك رضايي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
43 محمد رضا رضايي مفرد دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
44 محمد رنجبريان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
45 حسين روحاني دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
46 مسعود ريسمانچيان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت حرفه اي
47 مهدي زارع دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
48 عليرضا ساعي فر دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
49 فهيمه ستاره دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
50 مريم سعيدي نژاد دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
51 فاطمه سلطان دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
52 زهره سلمليان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
53 محمدرضا سمرقندي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
54 سيد جما ل الدين شاه طاهري دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت حرفه اي
55 رضا شكوهي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
56 عصمت شهرياري دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
57 حميدرضا صابري دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
58 عليرضا صديقي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
59 محمدتقي صمدي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
60 علي طاهرى دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
61 رحيم عالي ده چناري دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
62 احمد عامري دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
63 ليلا عباس نژاد مود دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بهداشت حرفه اي
64 جواد عدل دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
65 قربان عسگري دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
66 ملوك عشقي قمشه اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
67 محمد جواد عصاري دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
68 ماشاءاله عقيلي نژاد دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
69 ايرج علي محمدى دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
70 ولي عليپور دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
71 حسين عليدادي دانشگاه علوم پزشكي مشهد بهداشت محيط
72 احمد عليزاده دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت حرفه اي
73 مصطفي غفارى دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت حرفه اي
74 ميترا غلامي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
75 مهدي فرزاد كيا دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
76 محمد فرساد دانشگاه علوم پزشكي يزد بهداشت محيط
77 علي اصغر فرشاد دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت حرفه اي
78 مهدي قاسم خواني دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
79 محمدتقي قانعيان دانشگاه علوم پزشكي يزد بهداشت محيط
80 فرشيد قرباني شهنا دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
81 عباس قليزاده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
82 مهندس قهرماني دانشگاه علوم پزشكي اروميه بهداشت حرفه اي
83 مير ابوطالب كاظمي بهداشت محيط مهندس مير ابوطالب كاظمي
84 حسين كاكويي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
85 مسلم كريمپور دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت محيط
86 عليرضا كيهاني دانشگاه علوم پزشكي مشهد بهداشت محيط
87 فريده گلبابايي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
88 رستم گلمحمدي دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
89 مينا مؤمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت حرفه اي
90 سعيد متصدي زرندي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
91 سيد علي متوليان دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
92 منيره مجلسي نصر دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
93 ايرج محبي دانشگاه علوم پزشكي اروميه بهداشت حرفه اي
94 انوشيروان محسني دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت محيط
95 محمود محمد يان دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت حرفه اي
96 ايرج محمدفام دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
97 امير حسين محوي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
98 عبدالحسين مدني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
99 محمد مسافري دانشگاه علوم پزشكي تبريز بهداشت محيط
100 محمد رضا مسعودي نژاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
101 عليرضا مصداقي نيا دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
102 غلامرضا مصطفايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
103 مسعود مطلبي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت حرفه اي
104 مجيد معتمدزاده دانشگاه علوم پزشكي همدان بهداشت حرفه‌اي
105 معصومه مقدم ارجمند دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
106 محمد منشوري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
107 رضا منظم اسما عيل پور دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
108 حسين موحديان عطار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
109 بتول موسوي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
110 محمد امين موعودي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت حرفه اي
111 محمد باقر ميران زاده دانشگاه علوم پزشكي كاشان بهداشت محيط
112 رويا ميرزايي دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت محيط
113 عبدالمهدي ميرسپاسي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
114 سيمين ناصري دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيط
115 حسن نانبخش دانشگاه علوم پزشكي اروميه كارداني و كارشناسي بهداشت محيط
116 رامين نبي زاده دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
117 علي اصغر نجف پور دانشگاه علوم پزشكي مشهد بهداشت محيط
118 كاظم ندافي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
119 جبرائيل نسل سراجي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
120 پروين نصيري دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت حرفه اي
121 جعفر نوري دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
122 رضا نوشاد جمال دانشگاه علوم پزشكي قزوين بهداشت محيط
123 مهناز نيك آئين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت محيط
124 غلامرضا جا هد خانيگي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
125 حميد رضا هنري دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
126 فروغ واعظي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط
127 منوچهر وثوقي دانشگاه شريف، مركز تحقيقات محيط زيست
128 سكينه ورمزيار دانشگاه علوم پزشكي قزوين بهداشت حرفه اي
129 احمد رضا يزدانبخش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهداشت محيط
130 ذبيح ا... يوسفي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بهداشت محيط
131 حسين علي يوسفي ريزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بهداشت حرفه اي
132 مسعود يونسيان دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات محيط زيست بهداشت محيطبانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است